300 ตร.ม.
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมรางวัลทุนการศึกษา 1,000,000 บาท

กติกาการประกวด และการตัดสิน
1.  ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ,  เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

2.  ผู้ส่งผลงานต้องเป็นบุคคลเดียว  โดยต้องลงทะเบียน  ใน  website  โครงการ   www.youngarchecohome.com   ระบุ  ชื่อ-นามสกุล,  ที่อยู่,  ชั้นปี  สถานศึกษา,  สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา,  สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์,  Line ID  และอีเมล์ให้ครบถ้วน

3.  การประกวดมี  2  ประเภท  สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้ง  2  ประเภท  แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง  1  รางวัลเท่านั้น
     -  ประเภทที่  1  ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน  ขนาดเล็ก  1-2  ชั้น  พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน  150  ตารางเมตร  งบประมาณการก่อสร้าง  3,000,000  บาท  (ไม่รวมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ที่มีราคาสูง)
     -  ประเภทที่  2  ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน  ขนาดใหญ่  2-3  ชั้น  พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน  300  ตารางเมตร  งบประมาณการก่อสร้าง  6,000,000  บาท  (ไม่รวมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ที่มีราคาสูง)

4.  ไม่ได้กำหนดจำนวน  หรือขนาดห้องต่างๆ  เพื่อให้อิสระแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่  ในการกำหนดแนวความคิดของการอยู่อาศัย  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ

5.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด  จะต้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบบ้านมาตรฐาน  เพื่อใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย

6.  สามารถนำเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป  (knockdown)  มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบได้  (หากต้องการ)  รวมทั้งให้กำหนดตำแหน่ง  โครงสร้างสำหรับการติดตั้งนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการออกแบบด้วย  (ทั้งนี้การใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง)

7.  ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ  หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2560  ผลงานของผู้อื่น  หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ  และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด  โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย  หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น

8.  ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น  ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

9.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

10.  แบ่งการประกวดตามภูมิภาคของมหาวิทยาลัย  ที่ผู้เข้าประกวดศึกษาอยู่  ได้แก่ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้

หลักเกณฑ์การตัดสิน
•  แนวความคิดในการออกแบบบ้าน  ที่สามารถลดการใช้พลังงาน  หรือใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  (30 คะแนน)
•  ความรู้ความเข้าใจ  ในการนำเอาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน  หรือพลังงานสะอาด  มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ  (20 คะแนน)
•  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่  ที่มีได้อย่างเหมาะสม  (20 คะแนน)
•  มีศักยภาพและความเป็นไปได้  ในการนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน  ที่นำไปใช้เป็นแบบก่อสร้างได้จริง  (15 คะแนน)
•  ความสวยงาม  เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  (10 คะแนน)
•  คุณภาพการนำเสนอผลงาน  (5 คะแนน)

13.  ผู้ชนะรางวัลที่  1,2  และ 3  ของทุกประเภท  ทุกภูมิภาค  จะต้องเข้าร่วมค่ายยุวสถาปนิก  (Young Architect Camp)  ในเดือนเมษายน  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อประกวดระดับประเทศ

คณะกรรมการตัดสิน 
ระดับภูมิภาค
1.  ผู้แทน  กกพ. 
2.  ผู้แทนสถาปนิกภูมิภาค  (ล้านนา  อีสาน  ทักษิณ  กรมโยธาธิการ) 
3.  ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ  ASA
4.  นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญการประหยัดพลังงานในอาคาร 
5.  สถาปนิกหรือวิศวกร  ผู้แทนทีมพัฒนาแบบ
6.  หัวหน้าหรือที่ปรึกษาโครงการ

ระดับประเทศ
1.  ผู้แทน  กกพ. 
2.  ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ  ASA
3.  นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญการประหยัดพลังงานในอาคาร 
4.  คุณอมตะ  หลูไพบูลย์  สถาปนิก  Department  of  Architecture  วิทยากร  Young Architect Camp
5.  สถาปนิกหรือวิศวกร  ผู้แทนทีมพัฒนาแบบ
6.  หัวหน้าหรือที่ปรึกษาโครงการ

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1.  เข้า  website  www.youngarchecohome.com  
2.  ลงทะเบียน  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.  ส่งไฟล์ผลงาน  โดยการ  Upload   File  ตั้งชื่อ  Folder
•  อักษรภาษาอังกฤษ  ตามภูมิภาค  ได้แก่  N  ภาคเหนือ,  C  ภาคกลาง,  NE  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ  S  ภาคใต้
•  ตัวเลข  ประเภทการประกวดตามขนาดพื้นที่  ได้แก่  150  หรือ  300 
•  ชื่อ.นามสกุล  ผู้เข้าประกวด  ภาษาไทย

ตัวอย่างเช่น   NE150สมชาย.รักประกวด 
ผู้เข้าประกวดชื่อสมชาย  รักประกวด  ส่งผลงานประเภท  150  ตารางเมตร  กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.  ไฟล์ผลงานต้องมีรายละเอียด  ผังพื้นทุกชั้น  รูปตัด  รูปด้าน  และภาพ  Perspective  วัสดุพร้อมคำอธิบายแนวความคิดของการออกแบบและการประหยัดพลังงาน  สูงสุดไม่เกิน600 คำ
5.  ส่งเป็นไฟล์  pdf  ขนาด  A2  จำนวน  2  แผ่น  แสดงผลงาน  ขนาดความจุรวมไม่เกิน  20  MB  โดยส่งทาง   email : youngarch.eco@gmail.com 

ระดับภูมิภาค
เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างการตระหนักรู้  และเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า ส่งผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง เข้าร่วมประกวด
ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตร.ม.  
แต่ละภูมิภาค
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 
ผู้ชนะรางวัลที่ 1,2 และ 3 พร้อมเข้ารอบประกวดต่อในระดับประเทศ
 
ระดับประเทศ
ผู้ได้รางวัลที่ 1,2 และ 3 ของทั้งสองประเภท ภูมิภาคละ 6 คน รวมเป็น 24 คน จะเข้าร่วมการอบรม Young Architect Camp ช่วงเดือนมีนาคม 3 วัน 2 คืน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาและเติมเต็มผลงานของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้น 24 คน ส่งผลงานที่ได้รับการพัฒนาขั้นสุดท้าย เข้าร่วมประกวดระดับประเทศในรูปแบบการ Jury ในวันสุดท้าย
 
ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตร.ม. 
แต่ละภูมิภาค
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้