ECO Home
"โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ" 
"ออกแบบบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน"
"แนวทางการปรับปรุงบ้านให้ประหยัดพลังงาน "
"พฤติกรรมการอยู่อาศัยกับการประหยัดพลังงาน"
"พลังงานสะอาดกับที่อยู่อาศัย"
"นวัตกรรมประหยัดพลังงาน"
"AI และ Smart Home ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร"
"บ้านชนะเลิศประเภท 150 ตารางเมตร ประหยัดพลังงานอย่างไร และประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีแบบบ้านให้ดาวน์โหลดได้ฟรี"
"บ้านชนะเลิศประเภท 300 ตารางเมตร ประหยัดพลังงานอย่างไร และประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีแบบบ้านให้ดาวน์โหลดได้ฟรี"
"พิธีมอบรางวัล Young Architects ECO Home Contest "
Young Architect Camp
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Young Architect Camp
ทัศนศึกษาที่อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม Young Architect Camp วันแรก
อ.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ พาไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คลิปบรรยายเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานโดย อ.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ
อ.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ บรรยายที่กิจกรรม Young Architect Camp
กิจกรรม Young Architect Camp วันที่สอง
คลิปบรรยายโดยอาจารย์ วีระพงศ์ เอี๋ยวพานิช และอาจารย์ ดร.สริน พินิจ
คลิปบรรยายโดยคุณวิศทิกร นิ่มนวล กฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดในการออกแบบบ้านหรืออาคาร
คลิปบรรยายโดยคุณอมตะ หลูไพบูลย์ สถาปนิก Department of ARCHITECTURE
ทีมพัฒนาแบบอาจารย์ วีระพงศ์ เอี๋ยวพานิช และอาจารย์ ดร.สริน พินิจ
ประมวลภาพกิจกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ
วันประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
คลิปบรรยากาศประกาศผลผู้ชนะการประกวด และพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ
ประกาศผลการประกวดระดับประเทศทั้ง 6 รางวัล
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ
Concept ผลงานชื่อ Sustainable House นายวโรดม วงศ์สาย
Concept ผลงานชื่อ เรินมงคลสูตร นายเกียรติชัย สุวรรณชาตรี
Concept ผลงานชื่อ เฮือนเฮ็ดดีอยู่ดี นายวรุตม์ พฤฒิธรรมกูล
Concept ผลงานชื่อ RAMPATHOUSE นายธัชธรรม สีมาเอกรัตน์
Concept ผลงานชื่อ ECO HOUSE นางสาวลภัสรฎา ปั้นดี
Concept ผลงานชื่อ Breathing House นางสาวเจียระไน เจียมศิวานนท์
บทสัมภาษณ์ วโรดม วงศ์สาย : Sustainable House รางวัลชนะเลิศ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตร.ม.
บทสัมภาษณ์ ธัชธรรม สีมาเอกรัตน์ : RAMPATHOUSE รางวัลชนะเลิศ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตร.ม.
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พูดถึงแบบบ้านที่ชนะการประกวดระดับประเทศ
แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ พูดถึงผลงานการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
แบบ 3D Visualization แบบบ้านขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร
แบบ 3D Visualization แบบบ้านขนาดพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
Roadshow ‘Young Architect Trip’
คุณศุภกิจ  นันทะวรการ นักวิจัยและขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาด   กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 1 "พลังงานสะอาดกับการออกแบบบ้านและอาคาร"
คุณกศินร์  ศรศรี  Founder Volume Matrix Studio กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 1 "Tropical Modern"   
ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 2 "Tect ไทยไปยุโรป"   
คุณจีรเวช หงสกุล Founder IDIN Architects กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 2 "Integrating Design Into Nature” 
คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น ผู้ชำนาญการด้านประหยัดพลังงานในอาคาร กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 3 "ความรู้ความเข้าใจเชิงเทคนิคเพื่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน"
คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท A49HD กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 3   “House: International award winnings”  
ผศ.ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 4   "ปัจจัยสำคัญต่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน" 
คุณราชิต  ระเด่นอาหมัด Founder Subper กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 4   “Passive Design”  
ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 5   "อยู่บ้าน"  
คุณปรัชญา สุขแก้ว Founder Nuzen กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 5  "Innovation from imperfection"  
รศ.ดร.ชนิกานต์   ยิ้มประยูร หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ ครั้งที่ 6   "10 เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน"  
 คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ แห่ง GreenDwell   กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 6   “การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิต”
คุณจุลพร นันทพานิช สถาปนิก บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 7  "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการออกแบบเชิงประหยัดพลังงาน" 
คุณจีรเวช หงสกุล Founder IDIN Architects กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 7  “Integrating Design Into Nature : Part II”
ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 8 " Start with WHY : ทำไมต้องทำบ้านประหยัดพลังงาน " (Part I)
คุณคำรน  สุทธิ แห่ง Eco Architect Co.,Ltd.   กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 8 “Design by Climate” (Part I)
 คุณจุลพร นันทพานิช สถาปนิก บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 9 "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการออกแบบเชิงประหยัดพลังงาน"
 คุณรักศักดิ์  สุคนธะตามร์ แห่ง GreenDwell กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 9 "ผลงานการออกแบบบ้าน บ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิต
คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยและขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาด กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่  10  “ความเข้าใจพลังงานยั่งยืน เพื่อการออกแบบบ้าน”
คุณปองพล ยุทธรัตน์ สถาปนิก Hed Design Studio  กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่  10   “หลักในการออกแบบเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco friendly design principle)”
กติกาการประกวด
ผู้ส่งผลงาน ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  มัณฑนศิลป์  หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน  ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
รายละเอียดการแบ่งประเภทของการเข้าประกวด มี  2  ประเภท  สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้ง  2  ประเภท                                                           
 ประเภทที่  1  ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน  ขนาดเล็ก  1-2  ชั้น  พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน  150  ตารางเมตร                                                                                                       
ประเภทที่  2  ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน  ขนาดใหญ่  2-3  ชั้น  พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน  300  ตารางเมตร
เกณฑ์การให้คะแนน
•  แนวความคิดในการออกแบบบ้าน  ที่สามารถลดการใช้พลังงาน  หรือใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  (30 คะแนน)
•  ความรู้ความเข้าใจ  ในการนำเอาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน  หรือพลังงานสะอาด  มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ  (20 คะแนน)
•  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่  ที่มีได้อย่างเหมาะสม  (20 คะแนน)
•  มีศักยภาพและความเป็นไปได้  ในการนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน  ที่นำไปใช้เป็นแบบก่อสร้างได้จริง  (15 คะแนน)
•  ความสวยงาม  เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  (10 คะแนน)
•  คุณภาพการนำเสนอผลงาน  (5 คะแนน)
ทำไมถึงต้องแบ่งการประกวดออกแบบเป็นระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ผู้ได้รางวัลที่ 1,2 และ 3 ของทั้งสองประเภท ภูมิภาคละ 6 คน รวมเป็น 24 คน จะเข้าร่วมการอบรม Young Architect Camp  3 วัน 2 คืน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ความเข้าใจ   เพื่อการพัฒนาและเติมเต็มผลงานของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้น 24 คน ส่งผลงานที่ได้รับการพัฒนาขั้นสุดท้าย เข้าร่วมประกวดระดับประเทศในรูปแบบการ Jury ในวันสุดท้าย
รางวัลการประกวด ในครั้งนี้ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท  นอกจากได้ทุนการศึกษาแล้ว   น้องๆ ยังได้โอกาศในการพัฒนาและโอกาศในการสร้างชื่อเสียงในอนาคต  แบบบ้านที่ส่งเข้าประกวดจะพัฒนาไปเป็นแบบก่อสร้างจริงให้สามารถดาวโหลดไปใช้กันได้

 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง จึงมีการจัดงานเสวนาสัญจร Young Architect Trip เพื่อรับฟังการบรรยายจากสถาปนิกรุ่นใหม่ และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร  รวมทั้งรายละเอียดการประกวด โดยจะจัดงานขึ้นที่ 4 ภูมิภาค ช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ดังนี้

ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 ภาคกลาง    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ภาคใต้   
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การส่งผลงานเข้าประกวด จะส่งเป็นไฟล์  pdf  ขนาด  A2  จำนวน  2  แผ่น  แสดงผลงาน  ขนาดความจุรวมไม่เกิน  20  MB   และไฟล์ผลงานต้องมีรายละเอียด  ผังพื้นทุกชั้น  รูปตัด  รูปด้าน  และภาพ  Perspective  วัสดุพร้อมคำอธิบายแนวความคิดของการออกแบบและการประหยัดพลังงาน  สูงสุดไม่เกิน 600 คำ โดยส่งทาง   email : youngarch.eco@gmail.com
คลิปต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้มีการแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการฯ

ในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “บ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ” โดยมีคุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการด้านการประหยัดพลังงาน และคุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมเสวนา โดยมี คุณแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ ทำหน้าที่พิธีกร  ณ ห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)
ประชาสัมพันธ์ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ทาง Thai PBS
โครงการ ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ทาง Thai PBS
รายการ "วันใหม่วาไรตี้" บรรยากาศงานประกาศผลการประกวดระดับประเทศและพิธีมอบรางวัล
โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้"
คณะกรรมการสัมภาษณ์แบบที่ชนะเลิศ 150 ตร.ม.
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 150 ตร.ม.) : คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 150 ตร.ม.) : คุณกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 150 ตร.ม.) : คุณสุรชัย เอกภพโยธิน
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 150 ตร.ม.) : ศ.ดร อรรจน์ เศรษฐบุตร
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 150 ตร.ม.) : ผศ. สรายุทธ ทรัพย์สุข
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 150 ตร.ม.) : คุณอมตะ หลูไพบูลย์
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 150 ตร.ม.) : ม.ล. วรุตม์ วรวรรณ
คณะกรรมการสัมภาษณ์แบบที่ชนะเลิศ 300 ตร.ม.
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 300 ตร.ม.) : ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 300 ตร.ม.) : ผศ. สรายุทธ ทรัพย์สุข
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 300 ตร.ม.) : ม.ล. วรุตม์ วรวรรณ
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 300 ตร.ม.) : คุณอมตะ หลูไพบูลย์
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 300 ตร.ม.) : คุณกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 300 ตร.ม.) : คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล
คลิปสัมภาษณ์ (แบบบ้าน 300 ตร.ม.) : คุณสุรชัย เอกภพโยธิน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้