ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร


กรุณาลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดแบบบ้าน

https://www.youngarchecohome.com/form/8/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

รางวัลที่ 1
นายวโรดม  วงศ์สาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผลงาน : Sustainable House
รางวัลที่ 2
นายเกียรติชัย  สุวรรณชาตรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อผลงาน :  เรินมงคลสูตร
รางวัลที่ 3
นายวรุตม์  พฤฒิธรรมกูล
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงาน : เฮือนเฮ็ดดีอยู่ดี

ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร


กรุณาลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดแบบบ้าน

https://www.youngarchecohome.com/form/8/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
รางวัลที่ 1
นายธัชธรรม สีมาเอกรัตน์
นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน : RAMPATHOUSE
รางวัลที่ 2
นางสาวลภัสรฎา ปั้นดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน : ECO HOUSE
รางวัลที่ 3
นางสาวเจียระไน เจียมศิวานนท์
นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน : Breathing House
Powered by MakeWebEasy.com