งานแสดงผลงานเสมือนจริง หรือ Virtual Fair ของโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ มีแบบก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ที่ทั้งสวยและมีประสิทธิภาพ พร้อม BOQ และข้อมูลการประหยัดพลังงาน ให้ดาวน์โหลดฟรี 24 options

 

กรุณา คลิก   หรือ Scan QR code

เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม

Virtual Fair 

และดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงานimage
ผลงานที่ชนะรางวัลที่ 1 ประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
ผลงานที่ชนะรางวัลที่ 1 ประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร
รางวัลที่ 2 ประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
รางวัลที่ 3 ประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
รางวัลที่ 2 ประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร
รางวัลที่ 3 ประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร
Layout แบบบ้านประหยัดพลังงาน ทั้ง 6 แบบ
 
ประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
รางวัลที่ 1 Sustainable House
รางวัลที่ 2 เรินมงคลสูตร
รางวัลที่ 3 เฮือนเฮ็ดดีอยู่ดี
ประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร
รางวัลที่ 1 RAMPATHOUSE
รางวัลที่ 2 ECO HOUSE
 
รางวัลที่ 3 Breathing House
แบบบ้านที่ชนะการประกวดระดับประเทศ
ของโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) รางวัลที่ 1, 2 และ 3
ทั้งประเภทพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร และ 300 ตารางเมตร
ได้ถูกนำมาพัฒนาโดยทีมอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทำเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน
รวมทั้งงานระบบอย่างครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ได้เลือกดาวน์โหลดไปใช้งานครบทุกทิศของผังที่ดิน รวม 24 options
พร้อม BOQ ที่สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ และคำนวณงบประมาณได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูล
การประหยัดพลังงานเชิงวิชาการครบทุกแบบ ทุก options
 
Bill of Quantities

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการจะสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง แต่อยากปรับปรุงบ้านของตนเองให้ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น ร้อนน้อยลง และอยากใช้พลังงานสะอาด ก็สามารถเลือกเอาข้อมูลการประหยัดพลังงาน ในแบบบ้านแต่ละแบบไปปรับใช้กับบ้านของคุณ
ให้เป็นบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพได้เลย
 

ข้อมูลการประหยัดพลังงานเชิงวิชาการ
แบบบ้านที่ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 Sustainable House

ข้อมูลการประหยัดพลังงานเชิงวิชาการ
แบบบ้านที่ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 RAMPATHOUSE
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2563
ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
รางวัลที่ 1
นายวโรดม  วงศ์สาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผลงาน : Sustainable House
รางวัลที่ 2
นายเกียรติชัย  สุวรรณชาตรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อผลงาน :  เรินมงคลสูตร
รางวัลที่ 3
นายวรุตม์  พฤฒิธรรมกูล
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงาน : เฮือนเฮ็ดดีอยู่ดี
ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร
รางวัลที่ 1
นายธัชธรรม สีมาเอกรัตน์
นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน : RAMPATHOUSE
รางวัลที่ 2
นางสาวลภัสรฎา ปั้นดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน : ECO HOUSE
รางวัลที่ 3
นางสาวเจียระไน เจียมศิวานนท์
นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน : Breathing House
เกี่ยวกับ กกพ.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. เป็นองค์กรที่กำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและท่อก๊าชธรรมชาติ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยจัดตั้งขึ้นตามพะราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พค. 2550 เป็นการแยกงานนโยบาย และงานกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ทั้งนี้พื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และภาระกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งคือ การจัดตั้งให้มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. 
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการบริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
Infographic ให้ความรู้
องค์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัย จากการบรรยาย Young Architect Trip
ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจุลพร นันทพานิช สถาปนิก บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด
คุณจุลพร นันทพานิช สถาปนิก บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด
ผศ.ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยและขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาด
คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยและขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาด
คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านประหยัดพลังงานในอาคาร
คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านประหยัดพลังงานในอาคาร
รศ.ดร.ชนิกานต์   ยิ้มประยูร หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชนิกานต์   ยิ้มประยูร หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คลิปการตัดสินระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาค
การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค "ภาคเหนือ"
การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค "ภาคใต้"
การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค "กลาง"
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้