Young Architect ECO Home Contest
โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ
 
เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการประหยัดพลังงาน เช่น มัณฑนศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อให้ได้ผลงาน บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานพร้อม BOQ  เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป download ฟรี เพื่อนำไปใช้เป็นแบบในก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานได้จริง อ่านเพิ่มเติม


ประกาศผลผู้ชนะการประกวดระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
image

 รางวัลที่ 1
นายสิรวิชญ์  จำนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อผลงาน  SAFE HOUSE

 รางวัลที่ 2
นายวโรดม  วงศ์สาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้
ชื่อผลงาน  Sustainable House

 รางวัลที่ 3
นายส่องฟ้า เอดั้น แมกซ์เวลล์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.เชียงใหม่
ชื่อผลงาน  บ้านภิรมย์

image

 รางวัลที่ 1
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

  รางวัลที่ 2
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 รางวัลที่ 3
นายภาณุวัฒน์  ไชยวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.เชียงใหม่
ชื่อผลงาน  Eco Home

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดระดับภูมิภาค ภาคใต้
image

 รางวัลที่ 1
นายอัศม์เดช  เกื้อสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อผลงาน  ENERGY EFFICIENT HOME

 รางวัลที่ 2
นางสาวเขมพัสต์  สุขมาก  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อผลงาน  Eco Home

  รางวัลที่ 3
นายเกียรติชัย  สุวรรณชาตรี  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อผลงาน  -.

image

 รางวัลที่ 1
นายอภินันท์  สะบูดิง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อผลงาน  กือดาจีนอ

  รางวัลที่ 2
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ชื่อผลงาน  เสียงฝน

 รางวัลที่ 3
นางสาวรุ่งกาญจน์  สายธีรัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ชื่อผลงาน  -

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
image
  รางวัลที่ 1
นายวรุตม์ พฤฒิธรรมกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ชื่อผลงาน  เฮือนเฮ็ดดีอยู่ดี (ยั่งยืน อยู่ดี มีเงินเก็บ)

               รางวัลที่ 2
นางสาวศศิธร แซ่จึง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ชื่อผลงาน  บ้านประหยัดพลังงาน

  รางวัลที่ 3
นางสาวชนกานต์ ปิติภัทรโยธิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ชื่อผลงาน  -
image
 รางวัลที่ 1
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

  รางวัลที่ 2
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์                             ม.มหาสารคาม
ชื่อผลงาน  เฮือนฮ่มเย็น

  รางวัลที่ 3
นายอดิศักดิ์ เห็มวิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์                                     ม.มหาสารคาม
ชื่อผลงาน  -
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดระดับภูมิภาค ภาคกลาง
image
 รางวัลที่ 1
นายชงกร เทพรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน  ENERJI-House

  รางวัลที่ 2
นายเจริญชัย แสงอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผลงาน  -

  รางวัลที่ 3
นางสาวดารุณี วันศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
ชื่อผลงาน  BAAN BAAN (ECO HOME)
image
 รางวัลที่ 1
นายธัชธรรม สีมาเอกรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน  RAMPATHOUSE

                รางวัลที่ 2
นางสาวลภัสรฎา ปั้นดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน  ECO HOUSE

  รางวัลที่ 3
นางสาวเจียระไน เจียมศิวานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน  inside out house
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Young Architect Camp 
image
กติกาการประกวด
รางวัลการประกวด
กิจกรรม Roadshow Young Architect trip
ประเภทการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ 
รางวัลทุนการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมรางวัลทุนการศึกษา 1,000,000 บาท
ระดับภูมิภาค

ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตร.ม. 
แต่ละภูมิภาค
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


ผู้ชนะรางวัลที่ 1,2 และ 3 พร้อมเข้ารอบประกวดต่อในระดับประเทศ

ระดับประเทศ

ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตร.ม. 

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล


ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตร.ม. 
แต่ละภูมิภาค
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


ผู้ชนะรางวัลที่ 1,2 และ 3 พร้อมเข้ารอบประกวดต่อในระดับประเทศ

 
 

ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตร.ม. 
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Young Architect Trip

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 3 "ความรู้ความเข้าใจเชิงเทคนิคเพื่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน"

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ   

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 3   “House: International award winnings”  

ดูวิทยากรท่านอื่นๆ    

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 4   "ปัจจัยสำคัญต่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน" 

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ 

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 4   “Passive Design”  

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 5   "อยู่บ้าน"  

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 5  "Innovation from imperfection"  

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ ครั้งที่ 6   "10 เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน"   

ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

 กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 6   “การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิต”

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 7  "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการออกแบบเชิงประหยัดพลังงาน" 

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 7  “Integrating Design Into Nature : Part II”

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 8 " Start with WHY : ทำไมต้องทำบ้านประหยัดพลังงาน " (Part I)

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 8 “Design by Climate” (Part I)

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

 กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 9 "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการออกแบบเชิงประหยัดพลังงาน"

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

 กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่ 9 "ผลงานการออกแบบบ้าน บ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิต

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่  10  “ความเข้าใจพลังงานยั่งยืน เพื่อการออกแบบบ้าน”

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

กิจกรรม Roadshow 'Young Architect Trip' ครั้งที่  10   “หลักในการออกแบบเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco friendly design principle)”

 ดูวิทยากรท่านอื่นๆ

ศิษย์พี่มาเอง! พี่แต้วเชิญชวนน้องๆ นักออกแบบ ส่งแบบบ้านเข้าประกวด ภายใน 16 เมษายนนี้


 คลิปเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ทาง Thai PBS
เกี่ยวกับ กกพ.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. เป็นองค์กรที่กำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและท่อก๊าชธรรมชาติ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยจัดตั้งขึ้นตามพะราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พค. 2550 เป็นการแยกงานนโยบาย และงานกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ทั้งนี้พื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และภาระกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งคือ การจัดตั้งให้มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. 
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการบริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
Infographic ให้ความรู้
องค์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัย จากการบรรยาย   Young Architect Trip
ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจุลพร นันทพานิช สถาปนิก บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด
คุณจุลพร นันทพานิช สถาปนิก บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด
ผศ.ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยและขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาด
คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยและขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาด
คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านประหยัดพลังงานในอาคาร
คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านประหยัดพลังงานในอาคาร
รศ.ดร.ชนิกานต์   ยิ้มประยูร หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชนิกานต์   ยิ้มประยูร หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การตัดสินระดับภูมิภาค
image
image
image
image

กิจกรรม

Powered by MakeWebEasy.com